آخرین شماره


شماره دوم سال 1
پاییز - زمستان 1396
دانلود فایل

1 - رابطة علم و عمل در شبکه ارتباط موضوعات قرآن ( DOI : 0)
( محمد حسین برومند - راضیه برزگر )
2 - نقد و بررسی آراء مفسّران در معنای تکریم و تفضیل در قرآن ( DOI : 0)
( محمد علی حیدری مزرعه آخوند - قاسم فائز )
3 - شناخت توکل و بررسی رابطه بینابینی آن با عنصر تلاش و تدبیر بر اساس نصوص قرآنی و روایی ( DOI : 0)
( زهرا اکبری - زینب السادات حسینی )
4 - معناشناسی ظلم در قرآن ( DOI : 0)
( علی محمد میرجلیلی - حسن رضایی هفتادر - محمد عظیمی ده علی )
5 - گونه شناسی رویکردها در دانش تناسب آیات سوره‌های قرآن کریم ( DOI : 0)
( احمد زارع زردینی - ندا محققیان )
6 - ضرورت دوام حاکمیّت الهی در عصر حضور و غیبت معصوم(ع) ( DOI : 0)
( محمد رضا شایق )