مقاله


کد مقاله : 13970223152429112106

عنوان مقاله : معناشناسی ظلم در قرآن

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 465

فایل های مقاله : 2/24 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی محمد میرجلیلی almirjalili@meybod.ac.ir دانشیار دکترا
2 حسن رضایی هفتادر hrezaii@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 محمد عظیمی ده علی azimi0072@gmail.com مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

واژه «ظلم» در قرآن به دو معنای «تاريكي» و «قرار دادن يك شیء در غیر موضع خود» به کار رفته است. میان این دو معنا ارتباطي وجود دارد؛ عدم نور علم در معنای نخست، بروز ظلم به معنای قرار نگرفتن شیء در جایگاه خودش را باعث می‌گردد. این نوشتار با روش توصيفي‌ـ‌‌تحليلي و براساس مطالعه کتابخانه‌ای، با بررسی همنشین‌های واژه ظلم در قرآن، در صدد کشف روابط معنایی این موارد و نقش آن¬ها در انسجام معنای ظلم است. هم¬نشین‌های ظلم که در مقاله پیش¬رو بررسی می¬شوند، عبارت‌اند از: عدل، نعمت، کتمان، ایمان، ربا و علم. این پژوهش در نهایت به برداشتی در حیطه سیاست منجر شده و به عرضه الگویی در نحو¬ه¬ برخورد با دشمنان ظالم می‌پردازد.